meminkorkmaz@gmail.com
+90 549 427 77 71 +90 312 427 77 71

Araştırma Yazıları – Yurtiçi Yayınlar

Korkmaz M.E., Özin M.B., Karaslan Y., Çınar L., Özcebe O.İ., Caymaz O., Oto A., Müderrisoğlu H., Kabakçı G., Uğurlu Ş., Oram E., Küey L., Güleç C., Karaağoğlu E. Bir Yaşam Niteliği Ölçeği Geliştirme Çalışması; Hacettepe Yaşam Niteliği Ölçeği. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(2):356-361

Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Kayhan B., Bayraktar Y., Aslan S., Telatar H. Dahiliye Devamlı Bakım Ünitelerine Kabul Edilen Kronik Karaciğer Hastalarında Prognoz. Gastroenteroloji 1990;1(1):46-53

Özyılkan Ö., Baltalı E., Ruacan Ş., Ünlü E., Korkmaz M.E., Kansu E., Fırat D. Richter’s Syndrome : A Case Report. Kanser, The Turkish Journal of Cancer 1991;21:120-124.

Özyılkan E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Karaağaoğlu E., Ahmed E., Gürlek A., Moğultekin N. Prediction of patient mortality in a medical intensive care unit. Marmara Medical Journal 1993

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gülcan Ö., Özdemir R., Yoloğlu S., Çığlı A. Koşubandı ile Yapılan Egzersizin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Akut Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(1): 26-29

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Medical Network Kardiyoloji 1995;2(4): 259-264

Kayataş M., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 1996;8(3):10-14

Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde Magnezyum Sülfat’ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Akut Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1996;3(2): 125-128

Korkmaz M.E., Özdemir R., Müderrisoğlu H., Yücel E. Ankilozan Spondilitte Kalp Tutulumu: Klinik, Ekokardiyografi ve Sinyal Ortalamalı Elektrokardiyografi Bulguları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:53-56

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996;24:498-500

Sezgin A., Taşdelen A., Aşlamacı S., Karakuzu A., Korkmaz M.E. İnternal Mammariyal Arter By-Pass Greftinde Erken Postoperatif Spazm (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 1997;5(2):91-94

Çoşkun M., Boyvat F., Ağıldere A.M., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner by-pas greft patensisinin değerlendirilmesinde spiral BT kullanımı. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1998;4(1):37-42

Korkmaz M.E., Uluçam M., Özin B., Müderrisoğlu H. Orta Dereceli Hipertansiyonda Losartan ve Enalapril’in Kalp Hızı Değişkenliği ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(5):347-352

Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26(9):538-543

Çekin A.H., Korkmaz M.E., Sünger A., Çelik N. Olgu Sunumu: Tiklopidine Bağlı Kemik İliği Baskılanması Sonucu Gelişen Klebsiella Sepsisi ve Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Tedavideki Yeri. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1998;2:197-199

Uluçam M., Müderrisoğlu H., Aşlmacı S., Korkmaz M.E., Özin B., Tok D.A., Kaya D., Şimşek V. Nadir Kalp Bulgularıyla Seyreden Bir Behçet Hastası Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1998;5(6):437-441

Korkmaz M.E., Kar A., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B., Topçu S., Yiğit F. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1999;6(1):16-22

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Özin B. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Kalp Hızı Değişkenliği ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1999;12(3):109-117

Kayataş M., Müderrisoğlu H., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Akalın E., Ertürk A. Bikarbonat Hemodiyaliz ile Asetat Hemodiyalizin Aritmi Sıklığı Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1999;32(2):89-94

Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Taşdelen A., Şimşek V. Sağ Atriyuma Uzanan Uterus Kökenli Dev Leiomyom: Olgu Sunumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999;27(1):56-58

Yalçın F., Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Demircan Ş., Özin B., Korkmaz M. E. Miyokardiyal hipertrofili hastalarda mitral kapak özellikleri. MN Araştırma Dergisi 2000; 2: 116-119.

Yalçın F, Müderrisoğlu H, Demircan Ş, Yiğit F, Topçu S, Baltalı M, Özin B, Korkmaz M.E.. Clinical significance of LVOT obstruction caused by septal hypertrophy: Associated points between the aging process and other cardiac diseases. A. Ü. Tıp Fak. Dergisi 2000: 22 (3);163-165.

Uluçam M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Şimşek V. Pulmoner kapiller basıncı belirlemede basit ve etkin bir yöntem : Doppler ekokardiyografi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2001; 14:121-128.

Baltalı M, Topçu S, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Kızıltan T, Demirtaş M, Demiray E, Andaç H, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner bypass ameliyatı sonrası obez bireylerde kardiyovasküler risk profilinin çok merkezli bir çalışmada karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Hipokrat Kardiyoloji 2001;3:17-23.

Yalçın F, Müderrisoğlu H, Topçu S, Demircan Ş, Yiğit F, Özin B, Korkmaz M.E.. Ventricular geometry and secondary factors in hypertrophic cardiomyopathy. Yeni Tıp Dergisi 2001;18:56-57.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Tayfun E., Özin B., Uluçam M. Lack of association of restenosis following coronary angioplasty or stent implantation with anti-cytomegalovirus IgG antibody levels. Türk Girişimsel Kard. Der. 2001;5:144-148

Yalçın F, Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Baltalı M., Yiğt F., Topçu S. Bazal septum hipertrofisi olan hipertansif hastalarda dobutamin stresin sol ventrikül çıkış yolu gradiyentlerine etkisi. Medical Network Kardiyoloji 2002; 9 (3): 201-205

Tayfun E., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Yıldırır A., Uluçam M., Özin B., Turan M. Stentlerin karbon ile kaplanması sistemik inflamatuvar yanıt üzerine erkili mi? Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30(4):218-222

Yalçın F, Müderrisoğlu H., Ergin P., Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B. Sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda anormal miyokard geometrisi ve mitral kapak yapı bozukluğu. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2002;15:175-180

video-player